Proč Vám doporučujeme prodávat nemovitost přes realitní kancelář:

Pokud si zvolíte odbornou kvalitní realitní kancelář, máte garanci a klid, že nepřijdete ani o svoji nemovitost a ani o svoje peníze. Realitní kancelář celou obchodní transakci jistí, řídí, vede, komunikuje, koordinuje, dohlíží na hladký průběh a prověřuje příslušnou dokumentaci. Realitní kancelář zpravidla zajišťuje svým klientům zdarma na míru potřebné financování při koupi nemovitosti, samozřejmostí je bezplatné poradenství v oboru a zázemí spojené s jednáním s úřady či archívy. Realitní kancelář má rozhodně větší možnost propagace nemovitosti v tištěných i elektronických médiích a na vývěskách, především si vede databanku poptávajících klientů a tím pádem má také větší šanci k nalezení konkrétního zájemce. Dobrá a odborná realitní kancelář má uzavřené pojištění proti škodě způsobené z profesní odpovědnosti.

Jak si vybrat dobrou realitní kancelář:

V dnešní době již nezáleží na "velikosti" kanceláře, důležitá je doložená odbornost osob v ní působících, praxe v oboru a především osobní, flexibilní přístup makléřů ke klientům. Mnoho realitních kanceláří nabírá zaměstnance jak a kde se dá bez toho, aby byli hlouběji, systematicky a pravidelně proškolováni. Jejich působení je pak velmi povrchní, často krátkodobé, se značnou fluktuací. Důležitým aspektem výběru je jistě vřelé doporučení někoho známého, vlastní pozitivní zkušenost a celkový dobrý dojem z osobního kontaktu. Dobrá a odborná realitní kancelář nikdy klienty nenutí a nenaléhá při první schůzce podepisovat zajišťovací smlouvy, naopak dá klientovi čas, aby si mohl vše rozmyslet, případně zkonzultovat. Dobrá a odborná realitní kancelář si účtuje provizi vyjádřenou procenty z konečné prodejní ceny nemovitosti a to až po dokončení obchodního případu. Dobrá, odborná a seriózní realitní kancelář nikdy nenadražuje Vaši nemovitost o svoji přemrštěnou provizi.

Negativní aspekty ovlivňující podej nemovitosti, pokud jednu nemovitost nabízí více RK:

Stále více se rozmáhá trend, kdy jednu nemovitost nabízí více realitních kanceláří, často či většinou za tolik rozdílných cen, kolik RK právě onu nemovitost nabízí. Tento fakt je způsoben právě nejednotným a různorodým provizním systémem jednotlivých RK, nebo nedostatečnou odborností v neschopnosti odhadnout skutečnou reálnou tržní cenu. Mnozí prodávající si myslí, že zadáním své nemovitosti mezi více realitních subjektů zvýší šanci na prodej, opak je však pravdou. Krom toho, že si většinou prodávající takto zkazí prodejní cenu nemovitosti, potenciální kupující získá pochybnosti zda-li v případě vážného zájmu, kdy složí rezervaci a začne si například vyřizovat hypoteční úvěr o nemovitost "nepřijde" jiným kupujícím od jiné RK. Většinou na takovéto "známé" nemovitosti klient, který hledá seriózní a jistou koupi nereaguje. Pokud nemovitost nabízí více realitních kanceláří, bývá často v nabídce jaksi pouze do počtu, není jí jako nejisté záležitosti dávána přílišná pozornost ani řádná propagace, která realitní kancelář stojí peníze a čas.

Pozitivní aspekty vyplývající z uzavření výhradní smlouvy:

Samozřejmě, že dobrá a odborná realitní kancelář bude po Vašem pečlivém zvážení požadovat uzavření výhradní smlouvy. Dobrá a odborná RK Vás ovšem nebude nutit pod různými záminkami uzavírat takovouto smlouvu na nesmyslně dlouhou dobu. Flexibilní realitní kancelář obvykle realizuje prodej nemovitosti za reálnou tržní cenu do maximálně 6 měsíců, často však mnohem dříve právě díky své databázi poptávajících klientů. Výhradní smlouva umožňuje realitní kanceláři nabízet Vaši nemovitost exkluzivně, jako jediné, tudíž jí dává maximální intenzivní strategickou propagaci, přednost, čas věnovaný prohlídkám kdykoliv i o víkendech, dá si záležet na kvalitním zpracování prezentace nabídky.

Výhoda exkluzivní smlouvy s námi:

Vaše nemovitost je nabízena pouze námi, což na kupující klienty působí seriózním dojmem a Vy máte dokonalý přehled (pravidelná informovanost, jednání s jedním makléřem, jedna cena v inzerci, jedna smlouva..) Využíváte naší nadstandardní péče a služeb. Obvykle prodáme Vaši nemovitost dříve a za lepší cenu, než u neexkluzivní smlouvy. S ostatními realitními kancelářemi můžeme na prodeji Vaší nemovitosti spolupracovat. Ušetříte čas, peníze i starosti jednáním pouze s jedním partnerem. Naše smlouvy nejsou uzavírány na nesmyslně dlouhé doby ani automaticky prodlužovány.

Pokud realitní kancelář nenajde kupce:

Dobrá a odborná realitní kancelář plně přebírá obchodní rizika na své náklady, což v praxi znamená, že pokud kupce ve smluvně uvedené době nenajde a prodej nemovitosti nerealizuje, nemá nárok na jakoukoliv náhradu nákladů týkající se propagace nemovitosti, nákladů za čas věnovaný prohlídkám, nákladům vynaloženým za pohonné hmoty apod.

Dokumentace potřebná pro zadání realizace prodeje nemovitosti realitní kanceláří:

Dobrá a odborná realitní kancelář po Vás bude chtít doložit vlastnictví prodávané nemovitosti. K tomu se potřebujete prokázat výpisem z katastru nemovitosti a nabývacím titulem, kterým je dokument, jak jste nemovitost nabyli tj. kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu, dědictví, kolaudační rozhodnutí apod. Dobrá a odborná realitní kancelář si dále sama na vlastní náklady skutečnost prověří, ověří a zajistí vše potřebné, případně opatří chybějící dokumenty. Kupující musí mít jistotu, že kupují bezpečně, tj. prověřenou nemovitost.

Jak je to s právním servisem poskytovaným realitními kancelářemi:

Právní servis u realitní kanceláře by měla poskytovat vždy a zásadně jen odborná kvalifikovaná osoba tj. osoba s právním vzděláním.

Spoluvlastnictví:

Podílové spoluvlastnictví je upraveno v § 137 a násl. občanského zákoníku. Vyjadřuje přitom obecnou zásadu, že věc může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, přičemž ti se podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci v rozsahu svého spoluvlastnického podílu. Podílové vlastnictví je tedy charakterizováno takzvaným spoluvlastnickým podílem, který je zpravidla vyjádřen procentem či zlomkem. Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky (například účastníky smlouvy kupní nebo darovací) dohodnuto jinak, jsou podíly spoluvlastníků stejné. Jedná se však vždy jen o podíl "ideální", tedy nikoliv o "reálný" podíl na spoluvlastněné věci. Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Teprve tehdy, pokud toto předkupní právo v nabídce (která musí mít písemnou formu) stanovené době ani jeden ze spoluvlastníků nevyužije, dochází k jeho zániku a je možné spoluvlastnický podíl převést na třetí osobu.

Daň z prodeje/převodu nemovitosti:

U prodeje nemovitosti je daňovým základem cena v kupní smlouvě, zpravidla bývá vyšší, než cena uvedená ve vyhláškovém znaleckém posudku, případně směrné hodnoty, které jsou součástí daňového přiznání. Daň se vždy vypočítává z ceny vyšší. Od 1.11.2016 platí zásada, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti ve výši 4% je kupující.

Proč prodávat právě s námi?

Protože nabízíme svým klientům nadstandardní péči, maximální pracovní nasazení, individuální lidský přístup a osobní zainteresovanost na budovní dobrého jména naší RK. Stále zdatně pracujeme o dvou profesionálních, školených certifikovaných makléřích s mezinárodním obchodním přehledem, kteří zúročili své předešlé znalosti z oboru, vypilovali je do precizního servisu, zároveň spolupracujeme s mnoha dalšími externími odbornými pracovníky. Skromný, ale o to dynamičtější tým nezvyšuje náklady, které pak nemusíme promítat do přemrštěných provizí. Úspěšnost námi realizovaných zakázek hodnotíme jako 80%. Pracujeme podle pravidel etického kodexu Asociace realitních kanceláří ČR, zachováváme mlčenlivost o osobních údajích klientů a chráníme je podle zákona na ochranu osobních údajů. Zájmy klienta jsou pro nás vždy na prvním místě. Usilujeme o profesionální odborné poradenství, analyzujeme klientovy potřeby. Vždy upozorňujeme klienta na možná rizika spojená s jeho rozhodnutím. Chráníme klienty pojištěním proti škodě způsobené z profesní odpovědnosti. Nejlepší reklamou, která hřeje pak pro nás jsou rozšiřující se řady spokojených prodávajících a kupujících, kteří nás již doporučili a nebo doporučí dále.